fbpx

Vispārīgie noteikumi

 
1.    Vispārīgie noteikumi

1.1.         Šie pirkšanas noteikumi kopā ar dokumentiem, kas norādīti šajos noteikumos, ir paredzēti informācijas sniegšanai par saimnieciskās darbības veicējas Ilvas Lejiņas zīmolu “Apdrukā pats!” (“Pārdevējs”), kā arī interneta veikalā pārdodamo preču un pakalpojumu pirkšanas-pārdošanas noteikumu (“Noteikumi”) izklāstīšanai personām, kas norādītas Noteikumu 5.1. punktā (“Pircējs”),
un kuras iegādājas preces un pakalpojumus (“Preces un pakalpojumi”) interneta veikalā adresē www.apdrukapats.lv.

1.2.         Šie Noteikumi tiek piemēroti, slēdzot jebkādus līgumus starp Pārdevēju un Pircēju par Preču un pakalpojumu pārdošanu (“Līgums”). Pirms jebkādas Preču un pakalpojumu pasūtīšanas interneta veikalā lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un pārliecināties,
ka tos pareizi sapratāt. Lūdzam pievērst uzmanību, ka pirms pasūtījuma pabeigšanas, Pircējam ir pienākums piekrist šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, bet atsakoties to darīt, pasūtījuma pabeigšana un Preces vai pakalpojuma pasūtīšana nav iespējama.

1.3.         Pircējs tiek aicināts izdrukāt šos Noteikumus nākotnes vajadzībām.

1.4.         Informējam arī par to, ka šie Noteikumi var tikt grozīti Noteikumu 6. daļā noteiktajā kārtībā. Katru reizi, pasūtot Preces un pakalpojumus, iesakām pārskatīt Noteikumus tam, lai Pircējs būtu pārliecinājies, ka pilnībā saprot, ar kādiem nosacījumiem konkrētajā gadījumā tiks veikts pasūtījums. Pēdējo reizi šie Noteikumi tika atjaunoti 2021. gada 15. oktobrī.

1.5.         Šie Noteikumi un jebkādi Līgumi starp Pārdevēju un Pircēju tiek sastādīti un slēgti tikai valsts valodā.

2.              Informācija par Pārdevēju

2.1.         Šie Noteikumi tiek piemēroti, iegādājoties Preces un pakalpojumi adresē www.apdrukapats.lv (“interneta veikals”). Pārdevējs ir saimnieciskās darbības veicēja Ilva Lejiņa, kas ir reģistrēta un strādājoša Latvijas Republikā, reģistrācijas numurs 21049311153, adrese Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101.

3.              Preces un pakalpojumi

3.1.         Interneta veikalā sniegtajiem Preču un pakalpojumu attēliem ir ilustratīvs raksturs. Neskatoties uz to, ka Pārdevējs dara visu iespējamo, lai Preču un pakalpojumu krāsas tiktu atspoguļotas pēc iespējas precīzāk, Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču un pakalpojumu krāsas. Pircējs saprot, ka Preces un pakalpojumi var nebūtiski atšķirties no to attēliem.

3.2.         Preču un pakalpojumu iepakojums var atšķirties no tā, kas ir parādīts interneta veikalā sniegtajos attēlos.

3.3.         Ja vien nav norādīts citādi, visas Preces un pakalpojumi, kas ir piedāvāti interneta veikalā, ir pieejami. Gadījumā, ja pasūtīto Preci pārdot nav iespējams Noteikumu 5.10. un 9.5. punktos norādīto apstākļu dēļ, Pircējs nekavējoties tiek informēts par to e-pasta veidā vai ar citu saziņas līdzekļu (pa telefonu vai ar SMS) palīdzību un šādas Preces un pakalpojuma pasūtījums tiek atcelts.

3.4.         Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo un / vai maksimālo pasūtījuma daudzumu konkrētai precei vienā pasūtījumā.

4.              Personas datu apstrāde

4.1.  Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, iesakām Pircējam rūpīgi izlasīt tos un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi ir saprotami un pieņemami.

5.              Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana

5.1.         Šajā interneta veikalā iegādāties Preces un pakalpojumus drīkst Pircēji:

a)             fiziskās personas, kuras sasniegušas 16 (sešpadsmit) gadu vecumu;

b)             juridiskās personas.

5.2.         Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības pirkt Preces un pakalpojumus šajā interneta veikalā.

5.3.         Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs, interneta veikalā ir izveidojis Preču un pakalpojumu grozu, norādījis Pircēja vārdu, uzvārdu (latīņu burtiem) un piegādes adresi, precīzu pasta indeksu, izvēlējies maksāšanas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež taustiņu “Pasūtīt” un apmaksā pasūtījumu vai izvēlas apmaksas veidu, kas norādīts Noteikumu 10.1. punkta b. apakšpunktā. Neapmaksājot Pasūtījumu, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu. Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, pamatojoties uz noslēgto līgumu vai risinot radušās neskaidrības saistībā ar līguma pildīšanu.

5.4.         Kad Pircējs iesniedz pasūtījumu un apmaksā to vai izvēlas Noteikumu 10.1. punkta b. apakšpunktā norādīto maksāšanas viedu – tam tiek nosūtīts e-pasts, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu.

5.5.         Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais līgums (pasūtījums) tiek reģistrēts un uzglabāts interneta veikala datu bāzē.

5.6.         Slēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt, ka pirkuma brīdī uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts elektronisks rēķins ar pirkuma informāciju. Rēķins tiek izsūtīts uz e-pastu darba dienās ne vēlāk kā 6 (sešu) darba dienu laikā no brīža, kad Pircējs saņem Preces un pakalpojumus. Rēķins tiek izrakstīts ar Preču un pakalpojumu nodošanas kurjeram vai Preču un pakalpojumu saņemšanas/nodošanas (atkarībā no tā, kurš no Preču un pakalpojumu piegādes veidiem tika izvēlēts un kurš no Pārdevēja piegādātājiem konkrētajā gadījumā piegādā Preces un pakalpojumu) dienas datumu.

5.7.      Gadījumā, ja Pārdevējam nav iespējas pārdot Preci, piemēram, tāpēc, ka Preces un pakalpojumi nav noliktavā, jo Prece vairs netiek tirgota, vai kļūdas dēļ, kas ir saistīta ar interneta veikalā norādīto cenu, kā tas ir norādīts šo Noteikumu 9.5. punktā, Pārdevējs par to informē Pircēju e-pastā vai ar citu līdzekļu (pa telefonu vai ar SMS) palīdzību un pasūtījums tiks atcelts. Gadījumā, ja Pircējs jau būs samaksājis par Preci, Pārdevējs atmaksās samaksāto summu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.

6.              Tiesības grozīt noteikumus

6.1.         Pārdevējs patur tiesības grozīt šos Noteikumus, tajā skaitā, bet ne tikai, saistībā ar:

a)             apmaksas noteikumu grozījumiem;

b)             piemērojamo tiesību aktu grozījumiem.

6.2.         Katru reizi, pasūtot Preces un pakalpojumus, Līguma starp Pārdevēju un Pircēju slēgšanas nolūkā, būs spēkā tā Noteikumu redakcija, kas būs spēkā uz Līguma slēgšanas dienu.

6.3.         Katru reizi grozot Noteikumus, pamatojoties uz šo Noteikumu 6. punktu, Pārdevējs informēs Pircēju un paziņos par to, norādot, ka tika grozīti Noteikumi, un to grozīšanas datums tiks norādīts šo Noteikumu 1.4. punktā.

7.              Preču un pakalpojumu atgriešana un vienpusēja atkāpšanās no Līguma patērētājam, izmantojot atteikuma tiesības

7.1.         Pircējam, kas ir patērētājs (fiziska persona), ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, nenorādot iemeslu, un atgriezt saņemtās Preces un pakalpojumus – šo Noteikumu 7.3. punktā norādītajā laika periodā. Šis noteikums nozīmē, ka minētajā laika periodā pārdomājot vai citu iemeslu dēļ nolemjot atteikties no Preces un pakalpojuma, Pircējam ir tiesības paziņot Pārdevējam par savu lūgumu atgriezt preces un pakalpojumus Pārdevējam un saņemt samaksāto naudu. Preces un pakalpojuma atgriešanas izdevumi ir jāsedz Pircējam.

7.2.         Pircējs (patērētājs) nevar izmantot atteikuma tiesības Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”
22. punktā noteiktajos gadījumos, tai skaitā, bet ne tikai, ja:

a)             Prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta (pielāgota Pircēja personīgajām vajadzībām);

b)             Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

c)              Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

d)             Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

e)              Pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

f)              Tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu;

g)              Pakalpojums jau ir daļēji sniegts. Tādā gadījumā Pircējs norēķinās par jau sniegtā pakalpojuma saņemto daļu.

7.3.         Pircēja tiesības 14 dienu laikā vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriezt Preces un pakalpojumus Pārdevējam un saņemt naudu, izmantojot atteikuma tiesības, tiek piemērotas tikai patērētājiem (fiziskām personām) un rodas ar Līguma noslēgšanas dienu, kā tas ir definēts Noteikumu 5. punktā.

7.4.         Pircējam, kurš vēlas atgriezt Preces un pakalpojumus un atkāpties no Līguma, ir pienākums nosūtīt Pārdevējam aizpildītu lūgumu brīvā formā, kurā būtu izklāstīts lēmums par atteikšanos no Līguma. Saņemot Pircēja paziņojumu, Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu.

7.5.         Pircējs nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no paziņojuma Pārdevējam par savu lēmumu par Preču un pakalpojumu atgriešanu (vai atkāpšanos no Līguma) iesniegšanas dienas atgriež vai nodod Preces un pakalpojumus Pārdevējam vai personai, kuru Pārdevējs ir pilnvarojis pieņemt Preces un pakalpojumus. Termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja Pircējs Preces un pakalpojumus nosūta pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.

7.6.         Tiesības atgriezt Preces un pakalpojumus Pircējs var izmantot tikai tādā gadījumā, ja netika nokavēts Preču un pakalpojumu atgriešanai noteiktais termiņš, kas norādīts Noteikumu 7.3. punktā, un ja Preci būs iespējams atgriezt sākotnējā stāvoklī un pārdot par pilnu vai samazinātu cenu.

7.7.         Pircējam, kurš atgrieza Preces un pakalpojumus, tiek atgriezta visa par Preci samaksātā nauda, ieskaitot piegādes izdevumus. Saņemot Preces un pakalpojumus un izvērtējot to kvalitāti, Pārdevējs atgriež naudu par Precēm ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ņemot vērā šo Noteikumu 7.8. punkta noteikumus.

7.8.      Atgriežamai Precei jābūt nesabojātai, nezaudējušai preču un pakalpojumu izskatu (nesabojātas etiķetes, aizsargplēves u. tml.), kā arī tā nedrīkst būt lietota. Visām atgriežamajām Precēm jābūt ar autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiņiem un ar tādiem pašiem piederumiem, ar kādiem tās tika pārdotas. Atgriežamajām Precēm jābūt kārtīgā oriģinālā iepakojumā (ar instrukciju un garantijas talonu, ja tie tika piegādāti ar Preci) tādā pašā sastāvā, kādā Pircējs to bija iegādājies. Kopā jāatgriež arī par Precēm saņemtās dāvanas.

7.9.      Atgriežot Preci ir jāiesniedz par to izrakstītais rēķins (tā numurs) un jānorāda pasūtījuma numurs.

7.10.      Ja Pircējs atgriež Preces un pakalpojumus to neatbilstošas kvalitātes dēļ, Pārdevējs apņemas pilnībā atgriezt Pircējam par neatbilstošo Preci samaksāto cenu un atlīdzināt piegādes un atgriešanas izdevumus.

7.11.      Parastā kārtībā Pārdevējs pārskaita atmaksājamās summas uz Pircēja norādīto bankas kontu jebkurā Latvijas Republikā strādājošā bankā.

7.12.      Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt Pircēja samaksātās summas tik ilgi, kamēr Preces un pakalpojumi netiek atgriezti Pārdevējam un netiek pārbaudīta to atbilstība Noteikumu 7.8. un 7.9. punktiem.

7.13.   Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma pirms īpašumtiesību uz Precēm pāriešanas Pircējam, t. i., līdz brīdim, kad Pircējs saņem Preces un pakalpojumus.

8.     Preču un pakalpojumu piegāde 

8.1.         Pircējam izvēloties, Preces piegādā transporta uzņēmums uz Pircēja rēķina. Atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos Preces tiek piegādātas uz Pārdevēja rēķina.

9.      Preču un pakalpojumu cena un piegādes izdevumi 

9.1.         Preču un pakalpojumu cenas būs tādas, kādas ir norādītas interneta veikalā. Pārdevējs dara visu saprātīgi iespējamo, lai nodrošinātu, ka Preču un pakalpojumu cenas brīdī, kad Pircējs iesniedz pasūtījumu, ir pareizas. Ja Pārdevējs pamana, ka Preču un pakalpojumu cenās ir neprecizitātes, tiek piemērots šo Noteikumu 9.5. punkts.

9.2.         Preču un pakalpojumu cenas var mainīties, taču šādām izmaiņām nebūs ietekmes uz jau noslēgtajiem Līgumiem.

9.3.         Preču un pakalpojumu cenas tiek norādītas iekļaujot spēkā esošo saimnieciskajai darbībai piemēroto nodokļu likmi tādā apmērā, kādā tā tiek noteikta konkrētajā laikā Latvijas Republikā. Gadījumā, ja nodokļu likme mainītos laika periodā no pasūtījuma dienas līdz piegādes dienai, cena var mainīties, ņemot vērā nodokļu likmes apmēra izmaiņas, izņemot gadījumus, ja Pircējs par Precēm pilnībā norēķinājies pirms nodokļu likmes grozījumu spēkā stāšanās. Pārdevējs par šādām cenas izmaiņām rakstiski informē Pircēju un nodrošina iespēju Pircējam iegādāties Preci par cenu, kas ir koriģēta, ņemot vērā grozīto nodokļu likmi vai atsaukt pasūtījumu. Pasūtījums netiek izpildīts tik ilgi, kamēr netiek saņemta Pircēja atbilde. Gadījumā, ja ar Pircēju neizdodas sazināties, izmantojot tā norādītos kontaktus, tiek pieņemts, ka pasūtījums ir atsaukts un Pircējs par to tiek informēts rakstiski.

9.4.         Preču un pakalpojumu cenas neietver pasūtījuma sagatavošanas, piegādes un preču un pakalpojumu uznešanas izdevumus.

9.5.         Ņemot vērā to, ka Pārdevēja interneta veikalā tiek piedāvāts ļoti plašs Preču un pakalpojumu sortiments, neskatoties uz visiem Pārdevēja saprātīgiem centieniem, nevar izslēgt gadījumu, ka Preces un pakalpojumi cena var būt norādīta nepareizi no Pārdevēja neatkarīgas tehniskās kļūdas dēļ. Gadījumā, ja Pārdevējs konstatē, ka Preču un pakalpojumu cena ir norādīta nepareizi, Pārdevējs par to informē Pircēju e-pastā vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību un atceļ pasūtījumu. Pircējam, ja tas vēlas iegādāties to pašu Preci par jauno korekti norādīto cenu, tā ir jāpasūta no jauna.

10.           Apmaksa

10.1.      Par Precēm Pircējs var norēķināties:

a)             ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā;

b)              maksājuma (kredīta vai debeta) karti;

c)              izmantojot PayPal servisu;

10.2.      Juridiskām personām ieteicams rīkojuma informācijā norādīt uzņēmuma reģistrācijas numuru ātrākai maksājuma identifikācijai. Šādā veidā pasūtījums sistēmā tiks ātrāk apstiprināts un tiks uzsākta ātrāka tā izpilde.

11.           Pircēja pienākumi

11.1.      Pircējs apņemas pirkuma formā sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju. Mainoties reģistrācijas formā norādītajai informācijai, Pircējam ir pienākums nekavējoties to atjaunot.

11.2.      Pircējs apņemas godīgi un pareizi izmantot interneta veikalu, nekaitēt tā darbam vai stabilai darbībai. Ja Pircējs neievēro šo saistību, Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apstādināt (izbeigt) Pircēja iespēju izmantot interneta veikalu un Pārdevējs neatbild ne par kādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.

11.3.      Pircējam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām Precēm un pakalpojumiem un pieņemt tās šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

11.4.      Neskatoties uz pienākumiem, kas paredzēti citos Noteikumu punktos, Pircējs apņemas pirms Preces un pakalpojumi lietošanas sākuma (tajā skaitā arī pirms tās salikšanas kopā, montāžas u. tml.) apskatīt Preci un pārliecināties, ka saņemtā Prece ir tā, kuru Pircējs pasūtīja.

11.5.      Pircējam ir pienākums ievērot citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās prasības.

12.           Ražotāja garantija

12.1.      Dažām Pārdevēja piedāvātajām Precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija. Informācija par garantiju un piemērojamiem nosacījumiem ir norādīta ražotāja garantijā, kas tiek izsniegta ar Precēm.

12.2.      Ražotāja garantija papildina Pircēja tiesības, kas ir saistītas ar nekvalitatīvām Precēm.

13.           Pārdevēja pienākumi

13.1.      Pārdevējs apņemas:

a)             veltīt visas pūles, nodrošinot apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus;

b)             cienīt Pircēja privātumu, Pircēja personas datus apstrādāt tikai Noteikumos, Privātuma politikas un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

13.2.      Pārdevējs apņemas ievērot visas šajos Noteikumos norādītās prasības.

 

14.           Preču un pakalpojumu kvalitāte

14.1.      Pārdevējs garantē Preču un pakalpojumu kvalitāti (likumiskā kvalitātes garantija). Pārdevējs dažādiem Preču un pakalpojumu veidiem piešķir noteiktā laikā periodā spēkā esošu kvalitātes garantiju, kuras konkrēts termiņš un citi nosacījumi ir norādīti dokumentos, kas tiek izsniegti kopā ar Preci.

14.2.      Preču un pakalpojumu trūkumi tiek novērsti, kā arī neatbilstošas Preces un pakalpojumi tiek aizstāti vai atgriezti, pamatojoties uz šajos Noteikumos nostiprināto kārtību un ņemot vērā piemērojamo Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

14.3.      Pircējs, kurš vēlas iesniegt sūdzību par nekvalitatīvām vai nepilnīgas komplektācijas Precēm un pakalpojumiem, to var izdarīt ar
e-pasta info@apdrukapats.lv starpniecību.

14.4.      Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jāpievieno Preces un pakalpojumu iegādes rēķins (tā numurs) un jānorāda šāda informācija:

a)             Preces un pakalpojuma pasūtījuma numurs;

b)             jānorāda Preces un pakalpojuma defekts, bojājuma pazīmes vai trūkstošā daļa;

c)             jāiesniedz citi pierādījumi, piemēram, Preces un pakalpojuma fotogrāfija, nekvalitatīvās vietas fotogrāfija (ja tas ir mehānisks bojājums un to ir iespējams nofotografēt), Preces un pakalpojuma iepakojuma fotogrāfija u. c.

14.5.      Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda viens no veidiem, kādā Pircējs vēlas, lai pretenzija tiktu atrisināta:

a)             Pārdevējam bez atlīdzības saprātīgā termiņā novēršot Preces un pakalpojumi neatbilstību – trūkumus, ja trūkumus iespējams novērst;

b)             attiecīgi samazināt pirkuma cenu;

c)              aizstāt Preci ar analoģisku atbilstošas kvalitātes Preci vai pakalpojumu, izņemot gadījumus, ja trūkumi ir nelieli vai tie radās Pircēja vainas dēļ;

d)             atcelt Līgumu un atmaksāt Pircējam par Preci vai pakalpojumu samaksāto naudas summu, ja neatbilstošas kvalitātes Preces un pakalpojumu pārdošanā ir būtisks pasūtījuma pārkāpums.

14.6.      Izskatot pretenziju, atbilde tiek sniegta 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

14.7.      Par garantijas apkopes jautājumiem Pircējs var interesēties arī pa tālruni +371 29193796 vai uzdodot jautājumus, rakstot uz
e-pastu: info@apdrukapats.lv

 

15.           Atbildība

15.1.      Pircējs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot interneta veikalu, tajā skaitā, bet ne tikai, par pirkuma formā sniegto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas radās reģistrācijas formā sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ.

15.2.      Aizpildot pirkuma formu interneta veikalā, Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu uzglabāšanu un (vai) nodošanu trešajām personām. Ja interneta veikalā sniedzamos pakalpojumus izmanto trešās personas, pieslēgušās interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šādu personu uzskata par Pircēju un Pircējs atbild par visām šādas trešās personas darbībām, kas veiktas interneta veikalā.

15.3.      Pārdevējs, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, šo Privātuma politiku un citiem Noteikumos norādītajiem dokumentiem, lai gan šāda iespēja tam tika nodrošināta.

15.4.      Pircējam ir pienākums nodrošināt drošu pieslēgšanos interneta veikalam, pieslēgšanās datu drošu uzglabāšanu un to neatklāšanu, kā arī nodrošināt, ka dati ir zināmi tikai pašam Pircējam un datus izmanto tikai pats Pircējs, kā arī nenodot un arī citos veidos neradot iespēju citām personām ar šiem datiem iepazīties vai tos izmantot. Ja rodas aizdomas, ka pieslēgšanās datus varēja uzzināt cita persona, nekavējoties jāpaziņo par to Pārdevējam, kā arī nekavējoties jāinformē Pārdevējs par interneta veikala pieslēgšanās datu  pārkāpumu vai izpaušanu. Visas darbības, kas veiktas, izmantojot Pircēja atpazīšanas kodu, uzskatāmas par Pircēja veiktām, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par šādu darbību sekām.

15.5.      Par Līguma, kas noslēgts izmantojot interneta veikalu, pārkāpumu puses atbild Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

15.6.      Pārdevējs piegādā Preces un pakalpojumus tikai personīgai lietošanai. Pircējs apņemas neizmantot pārdodamās Preces un pakalpojumus komerciālos, uzņēmējdarbības vai tālākpārdošanas nolūkos, un Pārdevējs nebūs atbildīgs par jebkādu Pircēja negūto peļņu, uzņēmējdarbības zaudējumiem, darbības traucējumiem vai zaudējumiem saistībā ar zaudētām uzņēmējdarbības iespējām.

15.7.      Pārdevējs neatbild par citu uzņēmumu vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircēji nokļūst šajās vietnēs, izmantojot Pārdevēja interneta veikalā esošo norādi.

 

16.           Notikumi ārpus Pārdevēja kontroles

16.1.      Pārdevējs nebūs atbildīgs par Līguma vai jebkādu saistību saskaņā ar Līgumu nepildīšanu vai izpildes kavēšanu, ja šāda nepildīšana vai kavēšana radās saistībā ar notikumiem ārpus Pārdevēja kontroles, kā tas ir definēts šo Noteikumu 16.2. punktā.

16.2.      Notikums ārpus Pārdevēja kontroles nozīmē jebkādas darbības vai notikumus, kurus Pārdevējs pamatoti nevar kontrolēt.

16.3.      Gadījumā, ja notiek notikums ārpus Pārdevēja kontroles, kas ietekmē pienācīgu Pārdevēja saistību izpildi saskaņā ar Līgumu:

a)             Pārdevējs nekavējoties informē Pircēju; un

b)             Pārdevēja saistību, kas izriet no Līguma, izpilde tiks apstādināta un saistību izpildes termiņš tiks pagarināts par termiņu, kas vienāds ar notikuma ārpus Pārdevēja kontroles ilgumu. Ja notikumi ārpus Pārdevēja kontroles ietekmē Preču un pakalpojumu piegādi Pircējam, Pārdevējs saskaņos jaunu piegādes datumu pēc Pārdevēja notikumu ārpus Pārdevēja kontroles beigām.

 

17.           Informācijas sūtīšana

17.1.      Noteikumos izmantotais jēdziens “rakstiski” ietver arī e-pastus.

17.2.      Pircējs, lai sazinātos ar Pārdevēju rakstiski vai gadījumā, ja Noteikumos ir paredzēts Pircēja pienākums sazināties ar Pārdevēju rakstiski, sūta Pārdevējam e-pastu uz adresi info@apdrukapats.lv. Pārdevējs rakstiski informēs Pircēju par paziņojuma saņemšanu (parasti ar e-pasta vēstuli). Atteikuma tiesību izmantošanas un atkāpšanās no Līguma nolūkā Pircēja vēršanās pie Pārdevēja kārtība ir paredzēta šo Noteikumu 7. punktā.

17.3.      Pārdevējs visus paziņojumus Pircējam sūta uz Pircēja pirkuma formā norādīto e-pasta adresi.

 

18.           Citi noteikumi

18.1.      Jebkuram Līgumam, kas tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, tiek piemēroti šie Noteikumi kopā ar dokumentiem, kas ir skaidri norādīti Noteikumos. Jebkādas atkāpes no šiem Noteikumiem ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tās ir noformētas ar rakstisku dokumentu.

18.2.      Pircējam, ņemot vērā Latvijas Republikas tiesību aktus, ir noteiktas tiesības, kas ir saistītas ar neatbilstošas kvalitātes Precēm. Nekāds šo Noteikumu nosacījums nebūtu jāinterpretē kā tāds, kas aprobežo vai ierobežo šādu tiesību izmantošanu.

18.3.      Pārdevējam ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar Līgumu trešajai personai vai personām, taču šādu tiesību un pienākumu nodošanai nebūs nekādas ietekmes uz Pircēja tiesībām un Pārdevēja saistībām saskaņā ar šiem Noteikumiem. Šādas nodošanas gadījumā Pārdevējs informēs Pircēju, sniedzot informāciju par nodošanu interneta veikalā.

18.4.      Pircējam nav tiesību nodot visas vai daļu tiesību vai saistību, kas izriet no šiem Noteikumiem, trešajai personai vai personām bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas.

18.5.      Ja kādu no šiem Noteikumiem tiesa atzīst par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un piemērojami pilnā apmērā. Jebkurš šo Noteikumu nosacījums, kas atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu tikai daļēji vai noteiktā apmērā, paliks spēkā tādā apmērā, kādā tas netika atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu.

18.6.      Ja šajos Noteikumos nav norādīts citādi, jebkāda Pārdevēja kavēšanās, kas ir saistīta ar savu tiesību saskaņā ar šo Līgumu izmantošanu, nenozīmē Pircēja atbrīvošanu no saistību izpildes vai atteikšanos no šīm tiesībām, bet atsevišķa vai daļēja jebkuras saistības izpilde vai jebkuras tiesības atsevišķa vai daļēja izmantošana nenozīmē, ka šīs saistības nav jāpilda vai šīs tiesības nevar turpmāk izmantot.

18.7.      Šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem (tajā skaitā arī Līguma slēgšanas, spēkā esamības, piemērošanas un izbeigšanas jautājumiem) piemērojami Latvijas Republikas likumi, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem.

18.8.      Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirami Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

18.9.      Lūgumus vai sūdzības par Pārdevēja interneta veikalā iegādāto Preci vai pakalpojumu Pircējs var iesniegt elektroniskajā patērētāju strīdu izšķiršanas platformā http://ec.europa.eu/odr/.

18.10.   Patērētāju strīdus ārpustiesas kārtībā izšķir Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija, kas atrodas Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010, Latvijā, http://www.ptac.gov.lv/lv.

 

Saziņa ar mums: Zīmols “Apdrukā pats!”, saimnieciskās darbības veicēja Ilva Lejiņa, Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101,
E-pasts: info@apdrukapats.lv

Juridiskā informācija: Saimnieciskās darbības veicēja Ilva Lejiņa, reģ. nr. 21049311153, Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
“SWEDBANK” AS, LV81HABA0551021073264, BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22
Shopping Cart
en_US